Без рубрики, Նախագծեր

Մայիսյան նախագծեր

Без рубрики, Նախագծեր

Բնապահպանական նախագիծ

Նախագծի նպատակն է ստեղծել նպաստավոր պայմաններ սովորողների էկոլոգիական հմտությունների զարգացման, նոր գիտելիքների ձևավորման համար, հաշվի առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները: Продолжить чтение «Բնապահպանական նախագիծ»

Без рубрики, Նախագծեր

«Համբարձում» նախագիծ

ՀամբարձմանտոնըկամՋանգյուլումըհայերիամենասիրածտոներիցէ։Այնկապվումէգարնան, բնությանզարթոնքիհետ։

  • Սովորողներիհետծանոթանումենքտոնիխորհուրդին
  • Սովորումենքհամբարձմանտոնիննվիրվածերգեր
  • Բացօթյագարնանայինպլեներ

ՎիճակահանություննէլկատարվումէՀամբարձմանտոնին` ՍուրբՀարության40-րդօրը։Աղջիկներըշրջումենտնետուն, երգերերգում, փոխարենըմթերքիկամմետաղադրամներիտեսքովնվերներստանում։

  • Կատարումենքվիճակահանություն

Իդեպ, վիճակըևսհոգևորխորհուրդունի։ԵրբՀիսուսՔրիստոսըհամբարձվումէ, առաքյալներըվիճակենգցում, որՀուդայիփոխարեննորաշակերտընտրեն։

Հայաստանիտարբերշրջաններումտոնըմեկնէր, բայցուներնշելույուրահատուկեղանակներ։Օրինակ` որոշվայրերումՍուրբՀարությունիցմինչևՀամբարձմանտոննընկածժամանակահատվածումկանայքկարուձևովչէինզբաղվում, որովհետևհավատումէին, որ«հավկուր» կլինեն, այսինքն` հավիպեսկկուրանան։Մեկայլտեղայդընթացքումկաթնապուրչէինուտում, որովհետևկարծումէին` իրենցկովերիկաթըկչորանա։

  • Ճամփորդություն