Без рубрики

Ոտնանկարչություն կոմիտասյան երաժշտության ներքո

Մասնակիցները՝ Հարավային դպրոցի 6 տարեկանների խումբ

Աշխատանքի նպատակն է ստեղծել երաժշտության պատկերը։
Խնդիրները.

1. Խմբային գործունեությամ զարգացում
2. Վերացական մտածողության և երևակայության զարգացում
3. Գույնի ընտրություն և պատկերի մեկնաբանում

Անհրաժեշտ պարագաները.
1. Սավան
2. Գունաներկեր

Աշխատանքը իրականացնում ենք հետևյալ քայլերով

. Նախապես ընտրում ենք երաժշտությունը
. Ընտրում ենք գույները
. Ստեղծում աշխատանքային պայմաններ
. Բուն գործունեություն
Սովորողները լսելով երաժշտությունը ոտքերով նկարում են սավանի վրա իրենց երևակայած պատկերները։ Վերջում փռում ենք «Մի մեծ լվացք» և փորձում մեկնաբանել։

Без рубрики, Երկարացված օրվա նախագծեր

20.05-07.06. 2019 երկարացված օրվա ծրագիր

Երկուշաբթի

11:00-13:30 Աշխատանքդասվարիհետ

13:30-14:00 հանգստիժամ, անցումերկարօրյաուսուցման

14:00-14:15 կրկնումենքօրվասովորածը Продолжить чтение «20.05-07.06. 2019 երկարացված օրվա ծրագիր»

Без рубрики, Երկարացված օրվա նախագծեր

Շաբաթվա ծրագիր 13.05-17.05.2019

11:00-13:35 աշխատանք դասվարի հետ

13:35:14:00 հանգստի ժամ՝ բացօթյա ընթերցանություն

14:00:15:00 աշխատանք ըստ նախագծի

Մայիսի14-ին՝ Թիվթխիկ Продолжить чтение «Շաբաթվա ծրագիր 13.05-17.05.2019»

Без рубрики, Անհատական աշխատանքներ

Ռինոլալիայով երեխաների գլխավոր հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները

Հիմնականում, ռինոլալիայով պայմանավորված խոսքային խանգարումները ազդում են երեխայի կյանքի հոգեբանական ասպեկտի վրա, հատկապես անհատական աճի, ինքնաիրականացման, սոցիալական ադապտացիայի, կայացման, ես-ի ձևավորման և այլնի: Продолжить чтение «Ռինոլալիայով երեխաների գլխավոր հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները»

Без рубрики

Ամենամյա մայիսյան հավաքի նախագիծ

Ուսումնականնախագիծ

Ժամանակահատված՝  մայիսի13-17

Մասնակիցներ՝  Հարավայինդպրոցի6 տարեկաններ

Անցկացմանվայրը՝ ՄխիթարՍեբաստացիկրթահամալիրի Հարավայինդպրոցպարտեզ:

Նպատակ՝«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի5-6 տարեկանների  2018-2019 ուսումնականտարվաարդյունքների  ամփոփում, ներկայացում

Աշխատանքայիննախագիծ՝13.05-17.05

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆԸՍՏՕՐԵՐԻ.

 

Մայիսի13-ին՝ 

Տեխնոլոգիա+լեզվագործունեություն

Ստվերայինթատրոն։Ստեղծումենքթղթիցտարբերկերպարներևստվերայինթատրոնիմիջոցովկենդանությունպարգևումմերստեղծածկերպարներին։

Բացօթյաֆոտոպլեներ՝լուսանկարումեն6 տարեկանները։

Մայիսի14-ին՝ Թիվթխիկ

Սովորողներնարդենմեկանգամպատրաստելենհամեղտառայինթխիկներ, այժմհերթըթվերիննէ։Պատրաստումենքխմորը, մերմատներիմանրմոտորիկանզարգացնելովստեղծումենքթվանշանները։Թխումենքևփորձումյուրաքանչյուրթվիկազմությունըներկայացնել։

Բանավորուրախմաթեմատիկա՝հաշվումենքբակիծաչերը, գրանցումյուրաքանչյուրծառիցքանիհատէ։

Մայիսի15՝ Մարմնակրթություն

Բակումկատարումենքմարմնամարզություն, որիցհետոմարզականխաղերխաղում, կոփումմերմարմինըևզվարճանում։

Աշխատանքկավով։

Մայիսի16՝

Ճամփորդությունևփորձիփոխանակում

Մայիսի17՝ «Իմացումիհրճվանք» ծրագրի5-6 տարեկաններիմայիսիկ․լողիստուգատես

Բակայինխաղեր